Villkor

BILDER OCH UPPHOVSRÄTT

BILDER OCH UPPHOVSRÄTT, SFF – SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND

 “Att tänka på som upphovsman”

 BILDKÖPARENS FRÅGOR

1.    VAD KÖPER JAG?


När du beställer en bild genom ett uppdrag eller från ett arkiv köper du bara rätten att använda den i ett bestämt
sammanhang. All övrig användningsrätt – UPPHOVSRÄTT – är alltid upphovsmannens.

2.    VEM ÄGER BILDEN?


Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens. För att du ska få behålla det analoga eller
digitala originalet krävs en överenskommelse med upphovsmannen.
Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter
produktionen.

3.   HUR FÅR BILDEN ANVÄNDAS?


En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med upphovsmannen om. Det
gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering på en
hemsida på Internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen, måste upphovsmannen först
godkänna ändringen.

4.   VAD GÄLLER NÄR BILDEN SKA ÅTERANVÄNDAS?


Om en bild ska återanvändas måste du först kontakta upphovsmannen. Tänk på att upphovsmannen kan ha rätt
till ny ersättning vid återanvändning.

5.   FÅR BILDEN ÄNDRAS?

Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital
manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis som säger att beskärning av
bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att upphovsmannen känner till
beskärningen i förväg.

6.   SKA UPPHOVSMANNENS NAMN ANGES NÄR BILDEN ANVÄNDS?


Upphovsmannens namn ska anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av
upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden. I vissa sammanhang är det
praktiskt omöjligt att namnge upphovsmannen men de tillfällena är få. Huvudregeln är därför alltid att ange
upphovsmannens namn eller annan uppgift som identifierar upphovsmannen.

Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för
användningen av bilden får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd när du använder bilden.
Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

7.    HUR LÄNGE ÄR BILDEN SKYDDAD?


Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över sin bild gäller fram tills 70 år har passerat efter dennes dödsår.
Efter upphovsmannens död är det den som får upphovsrätten till bilden genom arv, testamente eller gåva som
också har ensamrätten att bestämma över den.
En fotografisk bild, som inte betraktas som fotografiskt verk, är i stället skyddat i 50 år efter framställningsåret.

8.    VAD GÄLLER NÄR MÄNNISKOR ÄR AVBILDADE PÅ BILDEN?


Om upphovsmannen har skapat en bild där människor finns avbildade kan det behövas godkännande från dessa
för att bilden ska få användas i reklam eller i digital form. Förutsättningen är att personen/personerna på bilden är
identifierbara och framträdande på bilden. Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det
betyder att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt och helst skriftligt. Det är du som köpare som bär
ansvaret för att ett godkännande finns när bilden används. Försäkra dig därför om att godkännande från avbildad
person finns vid uppdrag och om fotografen inhämtat sådant godkännande för arkivbilder.

 

 © johnmagnusson.se

Comments are closed.